Polityka Prywatności została opracowana w celu wyjaśnienia zasad przetwarzania Państwa
danych osobowych na stronie internetowej www.hammak.pl.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hammak sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
  0000976957, NIP: 6772480316, REGON: 522497440.
 2. Użyte w tekście Polityki Prywatności terminy oznaczają:
  1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
  4. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujących formach:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem kontakt@hammak.pl;
  2. listownie – pod adresem Kraków, ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków;
  3. telefonicznie – pod numerem +48 503 043 527;
 4. W celu odpowiedniego zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem właściwych środków organizacyjnych oraz technicznych.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO

 1. Dane osobowe przekazane przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są przez nas w celu komunikacji z Państwem przy użyciu poczty elektronicznej lub telefonicznie, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązania zainicjowanej przez Państwa sprawy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1
  lit. a RODO).
 2. Podanie przez Państwa danych wymaganych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Państwem.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

DOSTĘP DO DANYCH

 1. Przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą zajmować się wyłącznie wyraźnie upoważnieni do tego pracownicy lub  współpracownicy Administratora. Dodatkowo dostęp do Państwa danych osobowych mają podmioty zewnętrzne przetwarzające te dane w imieniu Administratora w zakresie, w jakim Administrator powierzył im  przetwarzanie Państwa danych osobowych (w szczególności dostawcy usług IT).
 2. Poza przypadkami opisanymi pkt 5 Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom, kiedy jest on ustawowo zobowiązany do przekazania tych danych.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 1. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich bezpłatnej kopii;
  2. prawo do sprostowania nieprawidłowych danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 7 oraz 11 powinni Państwo skierować do Administratora odpowiedni wniosek na adres mailowy: lub listownie na adres siedziby Administratora wskazane w pkt 3.
 3. Postępowanie w sprawie realizacji wniosków jest nieodpłatne z wyjątkiem zgłoszenia wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych oraz zgłoszenia żądań nadmiernych lub oczywiście nieuzasadnionych. W powyższych wypadkach Administrator może zażądać opłaty w wysokości adekwatnej do nakładu czasu i niezbędnych środków potrzebnych do realizacji żądania.
 4. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Zasady korzystania z plików Cookies na stronie Hammak

 1. Dla Państwa wygody Hammak sp. z o.o. na stronie internetowej http://www.hammak.pl używa plików Cookies i podobnych technologii w szczególności po to, by dostosować serwis do Państwa potrzeb oraz w celach statystycznych.
 2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis i zapisywane na Państwa urządzeniach, w których przechowywane są informacje wykorzystywane na odwiedzanych przez Państwa stronach. Hammak wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
 3. Przeglądarki służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących plików Cookies mogą Państwo dokonać w każdym czasie. Ustawienia te mogą zostać przez Państwa zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.
 4. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej, takich jak między innymi: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome oraz Opera.
 5. Hammak informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Administratora.