INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dla osób kontaktujących się z Administratorem telefonicznie, mailowo lub listownie oraz osoby, z którymi Administrator kontaktuje się w wyżej wspomniany sposób

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hammak sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
  0000976957, NIP: 6772480316, REGON: 522497440.
 2. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem kontakt@hammak.pl;
  2. listownie – pod adresem ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków
  3. telefonicznie – pod numerem +48 503 043 527;
 3. Państwa dane osobowe Administrator przetwarza w celu: nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące jego działalności lub załatwienia zainicjowanej przez Państwa sprawy.
 4. W zakresie, w jakim dane osobowy uzyskujemy bezpośrednio od Państwa podanie tych danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania stosownych danych osobowych może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne spółki z Grupy Hammak oraz kontrahenci Administratora lub inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym przy obsłudze spraw informatycznych, prawnych, księgowych, sprzedażowych lub podatkowych (np. kancelarie prawne, biura rachunkowe, biuro sprzedaży).
 6. Państwa dane osobowe nie są poddawane przez Administratora zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zleceniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa we właściwych przepisach prawa. W przypadku przekazania danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych w tym zakresie zabezpieczeniach, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się w sposób wskazany w pkt 1.
 8. Państwa dane będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie oraz przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 10. W celu realizacji powyższych uprawnień mogą Państwo skontaktować się z Administratorem listownie, pod adresem wskazanym w pkt 1, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hammak.pl.
 11. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.